Информация за условията и реда за подаване на сигнали по закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

назад
22.12.2023 Новини

Кой може да подава сигнали (чл. 5 от ЗЗЛПСПОИН):

Сигнализиращо лице е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;

3. доброволец или стажант;

4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;

5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;

6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;

7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване;

8. всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

 

Защита по ЗЗЛПСПОИН се предоставя и на:

а) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

б) лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

в) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст;

 

Предметна област на сигналите за нарушения (чл. 3 от ЗЗЛПСПОИН):

ЗЗЛПСПОИН се прилага по отношение на сигнали или публично оповестяване на информация за:

1. Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към закона актове на Европейския съюз в областта на: обществените поръчки; финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността и съответствието на продуктите; безопасността на транспорта; опазването на околната среда; радиационната защита и ядрената безопасност; безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях; общественото здраве; защитата на потребителите; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи;

2. Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз по смисъла на чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3. Нарушения на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

4. Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

5. Извършено престъпление от общ характер, за което сигналоподателят е узнал във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения.

6. За нарушения на българското законодателство в областта на:

А) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

Б) трудовото законодателство;

В) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

 

ЗЗЛПСПОИН не се прилага за сигнали за нарушения:

1. на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

2. на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;

3. които са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;

4. на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;

5. на тайната на съдебното съвещание;

6. на правилата на наказателното производство.

 

Не се образува производство по ЗЗЛПСПОИН, в случай, че:

1. Съгналът е подаден анонимно.

2. Сигналът се отнася до нарушения, извършени преди повече от две години.

 

ВАЖНО! В обхвата на закона попадат сигнали, които отговарят едновременно на следните условия:

1. Подадени са от лице, имащо някое от качествата по чл. 5 от закона;

2. Наличен е работен контекст по смисъла на § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на закона; и

3. засягат действия или бездействия, които са:

а) незаконосъобразни и са свързани с българското законодателство или актовете на Европейския съюз в областите, посочени в чл. 3 на закона; или

б) противоречат на предмета или целта на правилата в актовете на Европейския съюз и областите, посочени в чл. 3 от закона.

 

В предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН попадат единствено сигнали или публично оповестена информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз. По този ред могат да се разглеждат единствено сигнали, които попадат в приложното поле на чл. 3 на ЗЗЛПСПОИН и са подадени при условията и по реда на този закон.

ЗЗЛПСПОИН не е приложим за разглеждане на жалби, сигнали или други искания, независимо от това как са озаглавени, чрез които се търси единствено защита на лични права, които по дефиниция са скрепени с наличието на личен и пряк правен интерес, без да има индикация за засегнат обществен такъв. Нещо повече, по реда и условията на ЗЗЛПСПОИН не могат да се разглеждат жалби, озаглавени като сигнал, касаещи междуличностни отношения, без значение от наличието или липсата на трудов контекст. Жалбата е правно средство, с което лице търси защита на нарушени свои права. За разлика от нея, чрез сигнала се търси защита на обществения интерес, независимо дали са засегнати и лични права и интереси на сигнализиращото лице.

 

В приложното поле на ЗЗЛПСПОИН не попадат сигнали, от първоначалния преглед на които е очевидно, че касаят оплакване (жалби или сигнали) за нередности или неудовлетвореност на клиенти/потребители на съответните професионални или административни услуги на задължения субект. Такива сигнали не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН и не се разглеждат по неговите ред и условия.

 

Ред за подаване на сигнали:

Вътрешен канал за подаване на сигнали в АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД:

С оглед възможността за бързо предотвратяване на нарушение или отстраняване на последиците от такова нарушение, сигналът следва да се подава приоритетно чрез създадения в Алта Фармасютикълс ЕООД канал за вътрешно подаване на сигнали:

 

 - По електронен път на следния имейл адрес: signal@altaph.eu , чрез изпращане на предварително попълнен формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Формулярът е публикуван на интернет страницата на КЗДЛ,  както и на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 . В попълнения формуляр се поставя подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя на сигнала. Забележка: Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице. Сигнализиращото лице може да го ползва при желание от негова страна, или ако счита, че го улеснява при подаването на сигнала.

- Устно подаване на сигнал – на телефон 0882 703 862 (телефонните разговори не се записват).

- Чрез пратка, подадена на адрес гр. София 1331, община Столична, район Връбница, бул. Сливница № 578, чрез изпращане на предварително попълнен формуляр, утвърден от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Върху плика на пратката следва по виден и ясен начин да е изписан текстът „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“. Забележка: Формулярът не е задължителен за попълване от сигнализиращото лице.

- Устно, на място на адрес: гр. София 1331, община Столична, район Връбница, бул. Сливница № 578, в предварително уговорен подходящ срок, в рамките на работното време на дружеството.

 

Други начини за подаване на сигнали:

Лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, могат да избират начина за сигнализиране:

  • да подадат сигнал чрез горепосочения вътрешен канал за подаване на сигнали;  
  • да подадат сигнал чрез външен канал за подаване на сигнали - Централен орган за външно подаване на сигнали е Комисия за защита на личните данни. Повече информация може да намерите на интернет страницата на КЗЛД: https://www.cpdp.bg/ ;
  • чрез публично оповестяване на информацията за нарушенията, при спазване на изискванията на ЗЗЛПСПОИН;
  • да подадат сигнал до институции, органи, служби или агенции на Европейския съюз. Такова подаване на сигнал се счита за подаване чрез външен канал.

 

Мерки за защита:

Мерките за защита са подробно регламентирани в чл. 33 и следв. от ЗЗЛПСПОИН и предвиждат забрана на всяка форма на ответни действия спрямо сигнализиращите лица, имащи характера на репресия и поставящи ги в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия. Формите на ответни действия включват (изброяването е неизчерпателно): временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд; понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението; отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя; отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа; прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания; принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда; пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране; отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа; предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон, и др.

 

В случай на нарушение на забрана по чл. 33 сигнализиращото лице има право на обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди.

Вреди, причинени на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или публично оповестената информация, се считат за причинени умишлено до доказване на противното.

 

Мерки за подкрепа

Сигнализиращите лица имат право на достъп до следните мерки за подкрепа:

1. безплатни и достъпни информация и съвети относно процедурите и мерките за защита по чл. 36, 37, 38 и 39 от ЗЗЛПСПОИН;

2. помощ пред всеки орган, необходима за тяхната защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имат право на защита по този закон;

3. правна помощ в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата на сигнализиращото лице във връзка с подадения от него сигнал или оповестената информация, в съответствие със Закона за правната помощ;

4. извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация в съответствие със Закона за медиацията.

Мерките по  т. 1 и 2 се предоставят от КЗЛД, мерките по т. 3 - от Националното бюро за правна помощ, а мерките по т. 4 - от медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

 

Поверителност:

Задължението за поверителност е регламентирано в чл. 31 от ЗЗЛПСПОИН.

Задълженият субект по чл. 12, ал. 1 от ЗЗЛПСПОИН предприема съответни мерки за защита на информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, и за защита на самоличността на сигнализиращите лица, като осигурява достъп до информацията единствено на служителите, на които тези данни са необходими за изпълняване на служебните им задължения.

Достъп до регистъра на сигналите имат само:

1. служителят отговарящ за разглеждането на сигнали;

2. КЗЛД и служителите по чл. 22 от ЗЗЛПСПОИН.

 

Отговорност на сигнализиращото лице:

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Съгласно чл. 45 от ЗЗЛПСПОИН, когато е установено, че сигнализиращото лице съзнателно е подало сигнал или е оповестило публично невярна информация, се наказва с глоба от 3000 до 7000 лв. Правото на засегнатото лице да претендира обезщетение за претърпени вреди съгласно чл. 39, ал. 2 се запазва.