Политика за поверителност

АЛТА ФАРМАСЮТИКЪЛС ЕООД за електорнна страница www.altaph.eu

(информация предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)

 

Настоящият документ предоставя информация относно различните категории данни, които събираме за лицата, които посещават този уебсайт; относно обработката, включително събиране, записване, съхранение, използване на личните данни; основанията и целите, спрямо категориите обработвани лични данни и защитата на личните данни

Данни за администратора

Администратор

Алта Фармасютикълс

Адрес

България, София 1618, бул. България  118,
БЦ Абакус, ет. 3

Точка за контакт по GDPR

gdpr_contact@altaph.eu

Телефон

02 854 97 00

 

Алта Фармасютикълс ЕООД e лицензиран търговец на едро с лекарствени продукти, медицински издели,, хранителни добавки и козметика.

Лични данни

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Алта Фармасютикълс ЕООД се придържа стриктно към обработването на възможно минималния обем от лични данни. Това съобщение има за цел да разясни какви лични данни обработваме и какви са вашите права в тази връзка.

 

Категории  данни, които обработваме

Използването на интернет страницата https://altaph.eu/ в режим на преглед на общите функционалности на сайта може да бъде направено без необходимост от въвеждане на ваши лични данни.

Ако желаете да се възползвате от пълните функционалности във връзка с предоставяните услуги от Алта Фармасютикълс ЕООД, обработването на ваши лични данни вероятно ще бъде необходимо. Възможно е да обработваме лични данни с цел реализиране на преддоговорни и договорни отношения, при предоставяне на поискана от Вас информация например относно бизнеса ни, включително за наши продукти и услуги, когато поискате да ви предоставим информация чрез форма за запитване, при кандидатстване за работа чрез обява на интернет страницата, при наличието на легитимен интерес за вас или за нас.

Основанията, въз основа на които обработваме вашите лични данни са изпълнението на договорни отношения, на основание съгласие, изпълнение на законово задължение или за целите на легитимните интереси.

Лични данни, които можем да поискаме включват:

 • Име
 • Организация (която представлявате, в която работите, или от името на която се свързвате с нас)
 • E-mail адрес
 • Адрес
 • Телефон
 • Предпочитан език
 • Ваши интереси, образование, професионален опит, квалификация, и всяка друга доброволно представена от Вас информация, включена в изпратени ни от Вас документи.
   

Ред за събиране на  данни

Събираме лични данни по няколко начини, включително чрез регистрация, когато предоставяте данни при сключване на договор, когато се свържете директно с нас, чрез данните за контакт, чрез формите за връзка на нашия сайт - форма за запитване, заявления, проучвания във връзка с Вашите запитвания, когато преглеждате нашият уебсайт чрез използване на бисквитки.

Регистрирацията на сайта на Алта Фармасютикълс ЕООД – https://altaph.eu/ се осъществява с код, с който се идентифицират партньорски дружества в сферата на фармацевтичния сектор.

Нашият уебсайт не е предназначен за лица, ненавършили 14 години и не събираме съзнателно лични данни от такива лица. Ако се наложи на лице под 14 години да ползва някоя от формите на нашия уебсайт, които изискват предоставяне на лични данни, то функционалностите на сайта следва да бъдат използвани от родител/настойник от името на детето.

Основания за обработването на данните

Основанията, въз основа на които обработваме вашите лични данни са:

 - изпълнението на договорни отношения;

За сключването на договор, както и за да изпълним задълженията си по него, ние трябва да обработим определена информация, включително такава, която е предоставена от вас. Част от тази информация може да бъде лични данни.

Ние можем да използваме предоставените от вас данни с цел:

 • да проверим самоличността ви за целите на сигурността;
 • извършване на продажба или доставка на продукти, които предлагаме;
 • да ви предоставим други съпътстващи услуги;
 • да ви изпратим предложения или съвети относно наши продукти, услуги, включително как да се възползвате в максимална степен от наличните функции при използването на нашия уебсайт.

Ще продължим да обработваме тази информация, докато съответните преддоговорни и/или договорни отношения не приключат (т.е. докато е налице ваша активна регистрация). Възможно е обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).

-  на основание съгласие;

Чрез определени действия, например когато разглеждате уебсайт https://altaph.eu/ или поискате да ви предоставим повече информация за бизнеса ни, включително за нашите продукти и услуги, посредством директен маркетинг, вие давате съгласието си да обработваме информация, която може да представлява лични данни.

Така например, когато ние искаме до получим обратна информация от вас (събираме ваши мнения), ние ще поискаме предварително вашето изрично съгласие.

Винаги, когато е възможно, се стремим да получим вашето изрично съгласие да обработваме тази информация, например, като ви молим да приемете употреба на "бисквитки" при използването на сайта https://altaph.eu/.

Понякога може да дадете вашето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на вашата информация за конкретна цел, ние не използваме вашата информация по начин, който да ви идентифицира лично.

-  изпълнение на законово задължение;

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законово задължение.

Също така, може да ни се наложи да предоставяме информация на съдебните органи, ако те поискат това, или ако разполагат със съответен документ - напр. разрешение, заповед за претърсване или съдебно разпореждане.

- на основание легитимните интереси.

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за вас или за нас. Например, може да обработваме вашите данни за целите на:

 • водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;
 • оптимизиране на нашите бизнес процеси;
 • отговор на неизискана комуникация от вас, за която смятаме, че очаквате отговор;
 • защита на информационните ни системи;
 • защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;
 • защита на вашите интереси, в случаите, в които смятаме, че имаме основание и задължение да го направим.

 

Цели за обработване на  Личните данни

Ние можем да използваме предоставените от вас данни с цел:

 • да проверим самоличността ви за целите на сигурността;
 • извършване на продажба или доставка на продукти, които предлагаме;
 • изпълнение на договорни отношения;
 • да ви предоставим други съпътстващи услуги;
 • да ви предоставим поискана от вас информация;
 • да ви изпратим предложения или съвети относно наши продукти, услуги, включително как да се възползвате в максимална степен от наличните функции при използването на нашия уебсайт;
 • подбор на служители, кандидатствали по обяви за работа чрез интернет страницата;

 

Също така може да обработваме вашите данни за целите на:

 • извършване на анализ на данни за наши бизнес цели, за оптимизиране на сайта, за подобряване на комуникацията, за подобряване на нашите продукти и услуги;
 • водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;
 • оптимизиране на нашите бизнес процеси;
 • отговор на неизискана комуникация от вас, за която смятаме, че очаквате отговор;
 • защита на информационните ни системи;
 • защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;
 • защита на вашите интереси, в случаите, в които смятаме, че имаме основание и задължение да го направим.

 

Възможно е данните ви да бъдат обработени във връзка с придобиване, вливане, разделяне или ликвидиране на компанията или част от нейния бизнес от трети страни, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Също така е възможно данните ви да бъдат обработени в рамките на групата предприятия, към която принадлежи или които принадлежат към Алта Фармасютикълс ЕООД, за вътрешни административни цели, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

 

Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящата Политика за поверителност не е посочено друго, запазваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 • да ви предоставим стоките/услугите/информацията, които сте поискали;
 • да спазваме други закони и законови изисквания, включително за периода, изискван от данъчни, лекарствени или други публични органи;
 • докато съответните преддоговорни и/или договорни отношения не приключат; докато е налице ваша активна регистрация на сайта, като е възможно обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

Получатели или категории получатели на личните ви данни

Това могат да бъдат:

 • Служители на Алта Фармасютикълс ЕООД;
 • Обработващи данни от името на Алта Фармасютикълс ЕООД;
 • Свързани с Алта Фармасютикълс ЕООД предприятия.
 • Субекти, които поддържат нашите информационни системи;

(В посочените тук категории се включват и лицата, които обработват данни на уеб сайта, на който се извършва регистрация на клиентите на Алта Фармасютикълс ЕООД)

 

Предаване на данни на трета държава или на международна организация

Алта Фармасютикълс ЕООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.

В случай че, независимо от горното, наши партньори и/или дружества от корпоративната група на администратора на лични данни в трета държава, включително извън ЕС / ЕИЗ получат достъп до Ваши Лични данни, всеки един трансфер ще бъде обезпечен със съответни подходящи гаранции, предвидени в GDPR, като например стандартни клаузи за защита на данните (т.нар. стандартни договорни клаузи), приети от Европейската Комисия.

 

Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от вас лични данни

Във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.

Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България, по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни.

Защита и сигурност на данните

Използваме подходящи организационни, технически, административни и физически мерки за защита на Личните данни. За съжаление никоя организация и система за обработка на информация не може да гарантира абсолютна сигурност на информацията.

Бисквитки

Интернет страниците на Алта Фармасютикълс ЕООД използват бисквитки (cookies). "Бисквитките" са текстови файлове, които се съхраняват в компютърна система чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват "бисквитки". Много бисквитки съдържат така нареченото "бисквитка ID". ID на "бисквитка" е уникален идентификатор на "бисквитката". Тя се състои от низ на символи, които могат да бъдат присвоени от интернет страници и сървъри към конкретния интернет браузър, в който е съхранена "бисквитката". Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да се разграничат индивидуалния браузър на субекта на данните  от други интернет браузъри, които съдържат други "бисквитки". Конкретен интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на "бисквитката".

Чрез използването на "бисквитки" Алта Фармасютикълс ЕООД може да предостави на потребителите на този уеб сайт по-лесни за ползване услуги, които не биха били възможни без използването на "бисквитките".

С помощта на "бисквитка" информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на субекта на данните. "Бисквитките" ни позволяват да разпознаваме потребителите на нашия уебсайт. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите при неговото използване. Субектът на данните на уебсайта, който използва "бисквитки", например не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът бива извикван, защото това се поема от уебсайта и така бисквитката се съхранява в компютърната система на субекта на данните.

Субекта на данните  може по всяко време да спре използването на "бисквитките" на уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Освен това, вече зададените "бисквитки" могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузър или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на "бисквитките" в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат използвани напълно.

Събиране на общи данни и информация

Уебсайтът на Алта Фармасютикълс ЕООД може да  събира серия от общи данни и информация, когато потребител или автоматизирана система извикват уебсайта. Тези общи данни и информация се съхраняват в регистрационните файлове на сървъра. Събраните данни могат да бъдат (1) използваните видове и версии на браузъра, (2) операционната система, използвана от системата за достъп, (3) уебсайта, от който достига до нашата интернет страница (т.нар. референти), (4) под-страници, (5) датата и часа на достъп до интернет страницата, (6) адреса на интернет протокола (IP адрес), (7) доставчика на интернет услуги на системата за достъп и (8) всякакви други подобни данни и информация, която може да бъде използвана в случай на атаки на нашите системи за информационни технологии.

При използването на тези общи данни и информация Алта Фармасютикълс ЕООД не прави никакви заключения относно субекта на данните. По-скоро тази информация е необходима, за да: (1) предоставим съдържанието на уебсайта си коректно, (2) да оптимизираме съдържанието на нашия уебсайт, както и рекламата му, (3) да осигурим дългосрочната жизнеспособност на нашите информационни технологии и уеб технологии , и (4) да предостави на правоприлагащите органи необходимата информация необходима за наказателно преследване в случай на кибернетична атака. Затова Алта Фармасютикълс ЕООД анализира статистически анонимно събраните данни и информация, с цел да повиши защитата на данните и сигурността на данните на нашето предприятие и да осигури оптимално ниво на защита на личните данни, които обработваме. Анонимните данни на регистрационните файлове на сървъра се съхраняват отделно от всички лични данни, предоставени от потребителите.

Възможност за контакт посредством уеб сайта

Сайтът на Алта Фармасютикълс ЕООД съдържа информация, която позволява бърз електронен контакт с нас както и директна комуникация с нас, която включва и общ адрес на така наречената електронна поща (info@altaph.eu). Ако субектът на данни се свърже с администратора чрез електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предавани от субекта на данни, се съхраняват автоматично. Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субект на данни на администратора на данни, се съхраняват с цел обработка или връзка с субекта на данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни.

Рутинно изтриване и блокиране на лични данни

Администраторът обработва и съхранява личните данни на субекта на данните само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение, или доколкото това е определено от приложимите нормативни актове.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът за съхранение, определен в нормативен акт, изтече, личните данни рутинно се блокират или изтриват в съответствие със законовите изисквания.

Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google Analytics (с функция за анонимизиране)

На този уебсайт администраторът може да  интегрира компонента на Google Analytics (с функцията анонимност). Google Analytics е услуга за уеб анализ. Уеб анализирането е събирането и анализа на данни за поведението на посетителите на уеб сайтове. Услугата за уеб анализ събира, заедно с останалите данни, данни за уебсайта, от който е дошло дадено лице (така нареченият препращач), кои под-сайтове са били посетени или колко често и за каква продължителност е била гледана под-сайтове. Уеб анализите се използват основно за оптимизиране на уеб сайт и за извършване на анализ на разходите и ползите от интернет рекламата.

Операторът на компонента на Google Analytics е Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

За уеб анализите чрез Google Analytics администраторът използва приложението "_gat. _anonymizeIp". С помощта на това приложение IP адресът на интернет връзката на субекта на данни се съкращава от Google и се анонимизира при достъпа до уебсайтовете ни от държава-членка на Европейския съюз или от друга държава по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Целта на компонента на Google Analytics е да анализира трафика на нашия уебсайт. Google използва събраните данни и информация, включително за да оцени използването на уебсайта ни и да предоставя онлайн отчети, които показват дейностите на нашите уебсайтове и да предоставя други услуги, свързани с използването на нашия интернет сайт за нас.

Google Analytics поставя бисквитка в системата на информационните технологии на субекта на данните. Дефиницията на "бисквитките" е обяснена по-горе. С настройката на "бисквитката" Google може да анализира използването на уебсайта ни. При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, който се управлява от администратора и в който е интегриран компонент на Google Анализ, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично ще изпраща данни през Компонент на Google Analytics за целите на онлайн рекламирането и уреждането на комисионни на Google. По време на тази техническа процедура предприятието Google придобива знания за лична информация, като например IP адреса на субекта на данните, който служи на Google, наред с другото, за да разбере произхода на посетителите и кликванията."Бисквитката" се използва за съхраняване на лична информация, като например времето за достъп, местоположението, от което е осъществен достъпът, и честотата на посещенията на нашия уебсайт от субекта на данните. При всяко посещение на нашия интернет сайт такива лични данни, включително IP адресът на достъпа до Интернет, използван от субекта на данните, ще бъдат предадени на Google в Съединените американски щати. Тези лични данни се съхраняват от Google в Съединените американски щати. Google може да предаде тези лични данни, събрани чрез техническата процедура, на трети страни.

Субектът на данните може, както е посочено по-горе, да предотврати настройването на "бисквитките" чрез уебсайта ни по всяко време чрез съответната корекция на използвания уеб браузър и по този начин да откаже окончателно настройването на "бисквитките". Такава настройка в използвания интернет браузър също би попречила на Google Analytics да зададе "бисквитка" в системата на информационните технологии на субекта на данните. В допълнение, "бисквитките", които вече се използват от Google Analytics, могат да бъдат изтрити по всяко време чрез уеб браузър или други софтуерни програми.

Освен това субектът на данните има възможност да възрази срещу събиране на данни, генерирани от Google Analytics, което е свързано с използването на този уебсайт, както и обработката на тези данни от Google и възможността да се изключи такава.  За тази цел субектът на данните трябва да изтегли добавката на браузъра под връзката https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  и да я инсталира. Тази добавка в браузъра указва на Google Analytics чрез JavaScript, че всички данни и информация за посещенията на интернет страници не трябва да се предават към Google Analytics. Инсталирането на добавките в браузъра се счита за възражение към Google. Ако системата за информационни технологии на субекта на данните по-късно бъде изтрита, форматирана или новоинсталирана, тогава субектът на данните трябва да преинсталира добавките на браузъра, за да деактивира Google Analytics. Ако добавката на браузъра бе деинсталирана от субекта на данните или от друго компетентно лице, или е деактивирано, е възможно да се извърши преинсталиране или повторно активиране на добавките в браузъра.

Допълнителна информация и приложимите разпоредби на Google за защита на данните могат да бъдат изтеглени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ и в http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics е допълнително обяснен под следната връзка https://www.google.com/analytics/.

Разпоредби за защита на данните относно прилагането и използването на Google+

На този уеб сайт администраторът може да интегрира като компонент бутона Google+.

Google+ е социална мрежа.

Социалната мрежа е социално място за срещи в интернет - онлайн общност, която обикновено позволява на потребителите да общуват помежду си и да взаимодействат във виртуално пространство. Социалната мрежа може да служи като платформа за обмен на мнения и опит или да даде възможност на интернет обществото да предоставя лична или бизнес свързана информация. Google+ позволява на потребителите на социалната мрежа да включват създаването на частни потребителски профили, да качват снимки и да изграждат мрежа от познанства чрез заявки за приятелство.

Google+  се оперира от Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, САЩ.

При всяко повикване до една от отделните страници на този уебсайт, която се управлява от администратора и върху която е интегриран бутон на Google+, интернет браузърът на информационната технология на субекта на данните автоматично изтегля екран със съответните Google+ бутон на Google чрез съответния компонент на бутона на Google+. По време на тази техническа процедура Google е уведомен за това, коя конкретен под-сайт на уебсайта ни е бил посетена от субекта на данните. По-подробна информация за Google+ можете да намерите на адрес https://developers.google.com/+/.

Ако субектът на данните е влязъл едновременно в Google+, Google разпознава при всяко извикване на нашия уебсайт лицето, за което се отнасят данните, и за цялото времетраене на неговия или нейния престой на нашия интернет сайт, кои конкретни страници на нашата Интернет страницата са посетени от субекта на данните. Тази информация се събира чрез бутона Google+ и Google я сравнява със съответния профил в Google+, свързан с него.

Чрез бутона Google+ Google получава информация, че субектът на данни е посетил уебсайта ни, ако субектът на данните в момента на извикването на нашия уебсайт е влязъл в Google+. Това става независимо от това дали субектът на данните кликне или не кликва върху бутона Google+.

Ако субектът на данните не желае да предава лични данни на Google, той може да предотврати такова предаване, като излезе от профила си в Google+, преди да се обади на нашия уебсайт.

Допълнителна информация и разпоредбите за защита на данните на Google могат да бъдат извлечени на адрес https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/ . Допълнителни референции от Google за бутона Google+ могат да бъдат получени на адрес https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

Актуализация

Политиката за поверителост може да бъде обект на промени и актуализация. В такъв случай ще отразим датата на промяната в началото на Политиката, като промените и актуализацията ще бъдат в сила по отношение на Вас и Вашите Лични данни след датата на последната редакция.

Последна актуална версие от 1-06-2021 г. Отменя всички предишни вериии.