Alta Pharmaceuticals Ltd.

Alta Pharmaceuticals Ltd. е създадена през 2007 г. с предмет на дейност, свързан с внос на лекарствени продукти, медицински изделия, хранителни добавки, медицинска козметика, както и тяхната дистрибуция към аптеки и търговци на едро с лекарства. Компанията извършва и дейности, свързани с анализ на лекарствения пазар и фармацевтичния сектор.

От лицензирането си компанията е партньор на Министерство на здравеопазването като доставчик на лекарства по реда на Наредба №34/2005 г. за реда на заплащане от рeпубликанския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на 28 болнични аптеки на територията на специализирани лечебни заведения от цялата страна. На следващ етап компанията е дистрибутор на лекарства, напълно или частично реимбурсирани от НЗОК. След нормативните промени през 2011 г. касаещи финансирането на специфични групи заболявания, Alta Pharmaceuticals Ltd. става изпълнител по договори с лечебни заведения за болнична помощ предимно на онкологични лекарствени продукти.

  


За осъществяване на дейността на фирмата съгласно действащото законодателство в сектора Alta Pharmaceuticals Ltd. притежава:

Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти /юли 2007 г./; 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия /октомври 2007 г./;

Разрешение за търговия на едро с наркотични лекарствени продукти /декември 2007 г./; 

Разрешение за търговия на едро с хранителни добавки /ноември 2007 г./; 

Поставените цели фирмата постига и с помощта на изградената система за управление, съгласно изискванията на ISO 9001:2008 и добрата дистрибуторска практика.